« Uuteen Meksikoon | Pääsivu | Hopit ja Navajot »

lauantai, heinäkuu 21, 2007

Kommentit

Juhani Vitikka

Terveisiä Lissulle ja Ekille Portugalista, naapurilla on ilmeisesti jäänyt suojaus laittamatta nettiyhteyteen joten päästiin eka kerra nettiin reissun aikana ja lueskeltiin päiväkirjaanne. Matkanne vaikuttaa tosi mathtavalta, pitäkää hauskaa ja menkää tuurilla. t. Juhani & Maria

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)