« Laaksossa tuuli tuivertaa - Barstow, Kalifornia | Pääsivu | Pekat Hill Countryssa »

lauantai, lokakuu 13, 2007

Kommentit

Lassi

Jussille kiitos taas kerran mielenkiintoisesta matkakertomuksesta kuvien kera!
Tammikuun matkakertomusta odottelen mielenkiinnolla.
Nimim: "Kyllä minäkin vielä joskus"

Leena Väisänen

Olipa taas kiva kuulla hyvin onnistuneesta matkasta. Taisi olla pieniä ennakkoluuloja noita naiskuskeja kohtaan. Kai se nyt on selväkin, että sellaiset naiset aina pärjää kun tollaselle reissulle uskaltautuu. Nostan hattua kuitenkin korkealle ... kaikille. Terveisin jussin äiti

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)