« Homma pakettiin - Santa Monica, Kalifornia | Pääsivu | Hyvaa Uutta Vuotta 2008 - New Zealand Here We Come :) »

maanantai, lokakuu 29, 2007

Kommentit

Lassi

Jumpe ootpahan pärrän hommannu, oliko R66:n innoittamana? Hienoa lukea välillä näitä pikkuretkiselostuksiakin. Mukavia retkiä vaan sinne Suureen Länteen.
Lassi

markku j

Näitä juttuja kun lukee niin matkakuumetta pukkaa, sujuvaa tekstiä ja hyviä fotoja, keep going !

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)