« Pekat Hill Countryssa | Pääsivu | Puolimatkan krouvi - lentavissa laitteissa »

torstai, tammikuu 03, 2008

Kommentit

Marko from San Diego

Hyvaa Uutta Vuotta vaan ja turvallisia ajokilometreja sinne Uuden Seelannin reissulle ja vuodelle 2008. Messuille en taida ikava kylla talla kertaa kereta morjenstamaan.

Lassi

Hyvää Uutta Vuotta myös ja pitäkäähän siellä alhaalla kumipuoli tänne päin ;-) Innolla odottelen taas juttuja ja kuvia. Messuille tulossa perjantaina.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)