« Hyvaa Uutta Vuotta 2008 - New Zealand Here We Come :) | Pääsivu | Nakemiin Sydney »

torstai, tammikuu 10, 2008

Kommentit

Pete

Moro down under!
Manse kiittää terveisistä. Täällä plus 1 astetta ja vettä sataa. Surkein mahdollinen tammikuun keli. Nauttikaahan keleistä ja maisemista siellä emujen ja kiwien seurassa. Ja ajelkaa hyvin! :)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)