« Route66 Day5 - Texas, New Mexico | Pääsivu | Route66 Day7 - Kelit paranee »

perjantai, huhtikuu 11, 2008

Kommentit

markku mäkelä

Hauskalta näyttää.

Mieleen tulee kesä 1973 kun
lopetin pyöräilyn

Special terkkuja Koskelan
Esko pojalle

T.Mace

Möhkö

Aikuisen oikeesti parempia ajokelejä! ---- Kaikille---
3skollekin

Möhkö

Aika kiva kuva kartalla kun katsoi satelliittinä. Olitte jonkun Bosgue farms lähellä olevan joen vieressä. Nyt perj. klo 21 Suomessa. Mukavaa reissua!
YCCF on muuten hyvä mp kerho.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)