« Highway1 Day 9 - Coos Bay | Pääsivu | Highway1 Day 11 - Upeet Maisemat (teksti ja kuvia osa1) »

tiistai, kesäkuu 24, 2008

Kommentit

Petri Väisänen

Onnittelut reissu-Jussille nimpparipäivän johdosta!
Mansessa satoi tänään edelleen. Kohta selkenee... ihan kohta.. ;)

Eero ja Raija Suutari

On teillä ollut hieno ja komeamaisemainen reissu. Täällä Kajaanissa olemme seuranneet teitä kateellisena. Terveiset kaikille, Erityisesti Marjalle ja Jussille. t. Eero ja Raija

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)