« Highway1 Day 4 - Kuu-ukkoja | Pääsivu | Highway 1 JUHANNUSTERVEISET :) »

torstai, kesäkuu 19, 2008

Kommentit

Möhkö

Komeat maisemat ei voi muuta sanoa. Eihän se Turenki ole vielä Pirkanmaata...lähellä?
Mikähän merkillinen lentäväinen se toinen olio .. joku lintujen sukulainen, mutta ei sipoolaisten ?
Hyviä ja nautinnollisia ajoja ja nyt Jussin viettoon! Kokot pystyyn sielläkin ja makkarat paistumaan.

Kalle

Terveiset täältä Turusta bemareitten seasta.Viettäkäähän juhannukset maltillisesti siellä.
Terveisin Kalle

Tiina

Komiat ovat maisemat.. Vai Tarmon baari oli auki, no mahtoi olla hyvää. Juhannuksia sinne rapakon taakse kaikille, erityisesti Tarmolle!! :)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)