« Route66 Paiva 2 - Sokeripuron Silta | Pääsivu | Route66 Paiva 4 - Texas Big »

tiistai, syyskuu 30, 2008

Kommentit

marjaleena

hei
nyt on asetuksissa vikaa ! !!! !
pekka jää joka kuvasta pois tulostettaessa(siis ruudussa oikea puoli)
tietokonenäytöllä hän ja koko kuva on hyvin esillä
olisi kiva saada pekka mukaan myös paperille tulostettuna
onnistuuko sellainen ?

Pete

Voi vempula et kyl alkoki tehrä miäli sin routel het uuremman kerra!
Iha vast viikko sit tultti itte kottihi siält jo nyy jo tarttis päästä uuremma kerra!
Teil on kuulkka turkkulaisse nii makkia reissu eressän ettetetette tiäräkkä! :-))

t: Varaharhaanjohtaja kahden viikon takaa

Mayvor Passell

Hej Jussi det är klart att vi följer med dina resor.Jag får uppleva om och om igen vår egen resa i våras. Nu kan jag följa med igen och komma ihåg alla underbara platser som besökte och allt vi upplevde på vår resa.Hälsningar Mayvor Passell

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)