« Route66 Paiva 4 - Texas Big | Pääsivu | Route66 Paiva 7 - Navajojen mailla »

perjantai, lokakuu 03, 2008

Kommentit

Tiia

"Turkulaiset oli taas reippaana kun varpuset jouluaamuna lahtoon. Naiden kanssa on hienoa reissata!"
Ja taas ei tuota ongelmaa ymmartaa kuka siellä kukon laulun aikaan pomppaa ylos ja huuttaa muutkin aamupalaa mutustamaan.. Uutissi turust - ei virallissii mut torellissii: Nikillä on eka hammas, vasemmalla alhaalla. Elina Kiikko pitää kesälomaa. Sataa.
Love,
Tiia

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)