« Route66 Paivat 8 ja 9 - Semmosta ja Tammosta | Pääsivu | Route66 Paiva 12 - Taas tarkenee »

tiistai, lokakuu 07, 2008

Kommentit

Anne Kotro

Kyllä on uskomattomia maisemia.Minulla on sellainen tunne, että sieltä tulee erilainen porukka takaisin Suomeen kuin lähti, koska on nähnyt ja kokenut niin uskomattomia juttuja kivalla porukalla moottoripyöräillen. Kaikkea hyvää, Terveisin Anne

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)