« Highway1 / 1. paiva | Pääsivu | Highway 1 / Paiva 5 - Keltaisen Kiven Puisto »

maanantai, kesäkuu 29, 2009

Kommentit

Lassi

Hienoa juttua taas kerran, reilun kuukauden päästä pitäis itsekin noilla seuduilla cruisailla.....ajelkaahan ja nauttikaa.....

Lassi

Jaska

Route 66:n kamppikselle myohastyneet syntymapaiva onnittelut taalta idan ihmemaasta.
Katteeks kay, kuten Rannilan mainoksessa sanottiin.

Jaska

Marja

Tutun nakoista maisemaa ja tyylikasta porukkaa! Ollapa mukana!
Terveisia Annelle (toivottavasti sait mustan harrikan), Kiwi-kajaanilaisille ja itse Harhaanjohtajalle toivottaa Maikki.
Nestori-Pepe lahettaa myos terveisensa Annelle ja Jussille.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)