« Highway 1 / Paiva 7 | Pääsivu | Highway 1 / Paiva 9 »

lauantai, heinäkuu 04, 2009

Kommentit

osmo vaisanen

Mustista ja Mirristä käytiin ostamassa Tetelle synttärinamuja. Hännänheilutukset Jussille sinne USA:n. Täällä on pärjätty hyvin. Lämpötila laski hetkessä helteestä 15 asteeseen. Eipä muuta kun hyvää matkaa! Terveiset Ukista.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)