« Teksasiin, Teksasiin... | Pääsivu | Santa Fe...huomenna vapaata »

keskiviikko, syyskuu 30, 2009

Kommentit

Elsi Lintilä

Heippa kaikki ja erikoistervehdys Kainolle ja Lasselle.Me täällä Turussa seuraamme reissuanne. Kuinka monella on ne rasat mukana?
t.Elsi ja Esa

Eerika Yli-Rahko

Terveisiä täältä kylmästä ja pimiästä perämettästä!!:)) ja erikoisterveiset erkille!!! t.eerika

Eerika Yli-Rahko

niin ja onnea TT!! t.eerika

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)