« Route | Pääsivu | Pohojalaaset Routella, lisaa kuvia »

maanantai, syyskuu 28, 2009

Kommentit

Tanja

Terveiset työpaikalta Repalle!! Täällä seurataan reissuanne, viis töistä! ;D

tt

Kuule Jussi tarvitahanko aamulla rasoja ja pitaako aamulla pyhkia lesta. Minkkalaaset tiet pitaako looralla vekslata pykalia. onko aamupalalla ropsua puurua ja hillua. Terveisin epatietooset pohojanmaaalta :-)

Veka

Tapsa sullako jo jämähtäny polvet ajoasentohon, nuon kuvasta päätellen? :O)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)