« Pohjanmaalais-route66 kuvia | Pääsivu | Pitkat pultut tuloo tarpeeseen »

maanantai, syyskuu 28, 2009

Kommentit

Raija Vierikko

Terkkuja kaikille! Erityisterkut Riitta-siskolle :) Turvallisia kilometrejä!
Terkuin Raija

Alisa

Terkut mummille (Riitalle) ja Harrille Alisalta! Täällä seurataan teidän matkaa, have fun!

Leena Rajala

Onnellista häämatkaa Ritolan nuorelleparille! t. leena ja seppo korvalta. Terkut muillekki tutuille, ainaki Anne ja Tapio tunnistettiin kuvista.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)