« Lisaa kuvia / Teksasiin | Pääsivu | Santa Festa lanteen »

torstai, lokakuu 01, 2009

Kommentit

Veka

Kotikuulumisia: aamusella Kurikassa mustaa jäätä ja risteyksiä suolattu.

Riitta Koivulahti

Täällä luemme vaan Yrittäjä-lehteä ja bongaamme sieltäkin tuttuja ;) terv Riitta ja Jarmo

Esa

Tere! Täällä vähän huonommat kelit, ja huomenna mopolla Pietariin Erkin kanssa??.+5 ja sunnuntaina vettä.Santa Fe kuulostaisi nyt kyllä hyvältä... ps.terveiset myös takapenkille Terv.Esa ja Kirsi

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)