« Santa Fe...huomenna vapaata | Pääsivu | Tuulista tuulista... »

lauantai, lokakuu 03, 2009

Kommentit

Esa

Terve Jussi, Niina ja muut routelaiset! Kaiholla muistelemme täällä Pietarissa kahden vuoden takaista reissuamme numero 5. Huomenna palaamme takaisin Suomeen - toivottavasti sätiedotuksen lupaama rankkasade ehtii mennä yöllä ohi ja pääsemme kunnialla kotiin. Nauttikaa ja saakaa ikuisia muistoja. T. Liisa, Erkki, Teija, Esko, Kirsi ja Esa upeasta Pietarista.

Patruuna

Minusta näyttää, että olet saanut uuden navigaattorin hankituksi, joten matkasta tulee varmasti miellyttävä. Safe ride!

markku latvala

Markulta ja Päiviltä terkkuja Tuulalle ja Repalle!Hyviä ajokelejä ja silleen

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)