« Aurinkoa ja rantsua | Pääsivu | Viimeisen paiva kuvia... »

lauantai, kesäkuu 12, 2010

Kommentit

osmo vaisanen

Kyllä eväät maistuu noilla maisemilla! Onhan ne toki maistunut kehnommillakin rannoilla. Olipa kiva, että sade siellä hellitti. Täällä Ukissa taas vietetään Merefestejä sateessa. Aurinkoisia loppumetrejä teille toivoo Muurainpolun vanhemmat.

Leena

Hei kaikki !
Hienoa, että saitte aurinkoisia säitä, sillä maisemat näyttävät upeammilta auringossa !
Täällä Kaarinassa olimme kuoron kanssa laulamassa Meripäivien avajaisissa ja sadetta ,sekä myrskyä tuli tuutin täydeltä !
Hyvää matkanjatkoa teitillen !
Terv.Leena Terkut myös Paavolta

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)