« Kolmas paiva | Pääsivu | Bonneville, SuolaCity »

keskiviikko, kesäkuu 02, 2010

Kommentit

Leena

Terveiset täältä Kaarinasta ja oikein hyvää matkan jatkoa teille !
Kyllä hieman käyp katteeks, mutta koitetaan kestää, ehkä mekin vielä joskus...
P.S. Muista Tuula,että laukkuihin ei mahdu paljoa !

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)