« Synttarisankari | Pääsivu | Montanaa ja syntymapaivaa »

perjantai, elokuu 27, 2010

Kommentit

jussi

huikeet on maisemat siellä. kiva seurata teidän reissua täällä kotonakin.kävin tänään ajelemassa n.50km. +11 lämpöö.jussi

Ahti Myllys

Terveiset Saariselän auringosta kaikille matkalaisille, erityisesti eilisen synttärisankari Juhalle, joka toivon mukaan on reippaassa matkakunnossa.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)